مقایسه کامپیوترهای سنتی و کامپیوترهای ابری

طبق تحقیق انجام شده توسط شرکت VMware؛ 60 درصد از شرکت های اروپایی زیرساخت IT خود را به Cloud انتقال داده اند.

 traditional pc vs cloud computer