ویژگی های یک Data Scientist در عصر جدید

یک دانشمند داده در قرن 21 به ترکیبی از مهارت های بینارشته ای که شامل علوم ریاضیات، آمار، کامپیوتر، ارتباطات و کسب و کار است، نیاز دارد.

یافتن دانشمند داده دشوار است؛ همچنین به همان اندازه یافتن اشخاصی که می دانند چه کسی دانشمند داده است، نیز دشوار است.
بنابراین در اینجا با ویژگی های یک دانشمند داده آشنا می شویم:

data scientist