عضویت شرکت داده رایانش ابری پردیس در پارک علم و فناوری

شرکت داده رایانش ابری پردیس جهت ایفای سهم خود در رشد و ترقی صنعت فناوری اطلاعات کشور به عضویت پارک علم و فناوری درآمد.

عضویت شرکت داده رایانش ابری پردیس در پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری از سه طريق زير به توسعه اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد:

  • تسهیل کننده توسعه اقتصادی بر اساس مزيت های منطقه‌، تشويق فعاليت‌های تحقيق و توسعه در صنايع دارای مزيت و تجاری سازي نتايج تحقيقات دانشگاهی در زمينه فناوری های نو.
  • فعاليت در جهت ايجاد و ترویج صنايع جديد داراي فناوری پيشرفته و دارای رشد بالا در منطقه.
  • پشتيبانی و تسهيل در ايجاد شرکت های فناور و تجاری سازی ايده‌های نوآورانه در صنعت و تجارت منطقه.

    چشم انداز پارک
  • تبدیل پارک علم و فناوری به محلی که با بهره گیری از نیروهای متخصص و دلسوز استان و همچنین ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا، زمینه را برای رشد و ارتقای فناوری در استان فراهم می کند.
  • پارک علم و فناوری با ایجاد محیطی جذاب و برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه زمینه را برای حضور هر چه بیشتر متخصصین و نخبگان و حرکت صنعت استان از فناوری های سطح پایین به سمت فناوری های پیشرفته فراهم می کند.
  • پارک علم و فناوری با ایجاد تعامل میان مراکز تحقیقاتی، صنایع و دانشگاه های استان زمینه را برای ایجاد هم افزایی و افزایش قدرت رقابت شرکت های فناور فراهم می کند.
    امید است که با تلاش روزافزون، شاهد پیشرفت هرچه بیشتر در همه زمینه ها باشیم.