کاربرد ادوبی کانکت در آموزش کارکنان سازمان

آموزش دادن کارکنان جدید، می‌تواند امری جالب و یا خسته کننده باشد. با استفاده از نرم افزار ادوب کانکت، می‌توانید صدها کارمند جدید را به صورت همزمان آموزش دهید. دیگر نیازی نیست که همه‌ی آنها را در یک محیط نا آشنا و کوچک قرار دهید. آنها می‌توانند به راحتی در مقابل میز کاری خود نشسته و دستورالعمل‌‌های شخصی شما را مشاهده کنند. 

 

 

 

کاربرد ادوبی کانکت در آموزش کارکنان سازمان