کاربرد ادوبی کانکت در آموزش کارکنان سازمان

آموزش دادن کارکنان جدید، می‌تواند امری جالب و یا خسته کننده باشد. با استفاده از ادوبی کانکت، می‌توانید صدها کارمند جدید را به صورت همزمان آموزش دهید. دیگر نیازی نیست که همه‌ی آنها را در یک محیط نا آشنا و کوچک قرار دهید. آنها می‌توانند به راحتی در مقابل میز کاری خود نشسته و دستورالعمل‌‌های شخصی شما را مشاهده کنند. 

کاربرد ادوبی کانکت در آموزش کارکنان سازمان