ویدئو کنفرانس و افزایش بهره وری کار تیمی

شرکتها با YekVC می توانند تیم‌ های خود را از سراسر جهان به نزد هم بیاورند و همه‌ ی داده‌ ها و محتواهای آنها را به اشتراک بگذارند.

قیمت نسخه های سامانه ویدئو کنفرانس yekvc

ویدئو کنفرانس و افزایش بهره وری کار تیمی

این سیستم به همکاران دور دست، برای جدید و بروزترین اطلاعات، دسترسی فراهم می‌ کند. کارکنان همچنین می ‌توانند بدون محدودیت همکاری کرده و تصمیماتی بهتر، سریعتر و با آگاهی بیشتر بگیرند که منجر به همکاری تیمی بیشتر و بزرگتری می‌ شود.