قابلیت جدید Security Heartbeat در نسل جدید UTMهای Sophos-Cyberoam

در این قابلیت جدید که برای اولین بار معرفی می شود UTM شما با Endpointهای موجود در شبکه بطور مرتب تبادل اطلاعات وضعیت می کند.

Sophos_Cyberoam

اگر یک سیستم آلوده شود UTM متوجه شده و Policyهای مخصوصی را در خصوص آن به اجرا در می آورد. مثلا سیستم آلوده شده و یا مشکوک را از سایر سیستم ها ایزوله می کند و در قرنطینه قرار می دهد تا به وضعیت آن رسیدگی شود. این ویژگی در کنترل Zeroday Attackها بسیار موثر است.

این ویژگی یک رویکرد جدید و یک تحول بزرگ در UTM و امنیت سازمانی محسوب می شود.

Sophos_Cyberoam