تفاوت ها در نسخه های مختلف VMware

ورژن های مختلف VMware دارای تفاوت هایی می باشد، در جدول زیر می توان تفاوت های vSphere 4.x و VMware Infrastructure 3.x را دید. شما با مقایسه این دو محصول می توانید به قابلیت های هر یک پی ببرید. در حال حاضر این شرکت نسخه VMware vSphere 5.1b را ارائه کرده است.

 vsphere_detailed_comparison

Product Suite

Features

VMware Infrastructure Foundation

ESX 3.5

 

VirtualCenter Agent

 

Update Manager

 

vSMP

 

VCB

 

VMFS

VMware Infrastructure Standard 3.x

ESX 3.5

 

VirtualCenter Agent

 

Update Manager

 

vSMP

 

VCB

 

VMFS

 

High Availability

VMware Infrastructure Enterprise

ESX 3.5

 

VirtualCenter Agent

 

Update Manager

 

vSMP

 

VCB

 

VMFS

 

High Availability

 

DRS

 

vMotion

 

Storage vMotion

vSphere 4.x Essentials

Update Manager

 

Thin Provisioning

 

VirtualCenter Agent

 

4-way vSMP

 

ESXi or ESX 4.x

 

vCenter Server for Essentials up to 3 servers

vSphere 4.x Essentials Plus

Update Manager

 

VirtualCenter Agent

 

Thin Provisioning

 

4-way vSMP

 

ESXi or ESX 4.x

 

vCenter Server for Essentials up to 3 servers

 

Data Recovery

 

High Availability

 

vMotion
only in vSphere 4.1

vSphere 4.x Standard

Thin Provisioning

 

High Availability

 

Update Manager

 

VCB/vStorage APIs

 

VirtualCenter Agent

 

4-way vSMP

 

ESXi or ESX 4.x

 

6 Physical Cores/CPU 256GB Physical Memory

 

vMotion
only in vSphere 4.1

vSphere 4.x Advanced

vShield Zones

 

Data Recovery

 

Fault Tolerance

 

Hot Add

 

VMotion

 

Thin Provisioning

 

High Availability

 

Update Manager

 

VCB/vStorage APIs

 

VirtualCenter Agent

 

4-way vSMP

 

ESXi or ESX 4.x

 

12 Physical Cores/CPU 256GB Physical Memory

vSphere 4.x Enterprise

DRS/DPM

 

Storage VMotion

 

vShield Zones

 

Data Recovery

 

Fault Tolerance

 

Hot Add

 

VMotion

 

Thin Provisioning

 

High Availability

 

Update Manager

 

VCB/vStorage APIs

 

VirtualCenter Agent

 

4-way vSMP

 

ESXi or ESX 4.x

 

6 Physical Cores/CPU 256GB Physical Memory

vSphere 4.x Enterprise Plus

Host Profiles

 

Distributed Switch

 

DRS/DPM

 

Storage VMotion

 

vShield Zones

 

Data Recovery

 

Fault Tolerance

 

Hot Add

 

VMotion

 

Thin Provisioning

 

High Availability

 

Update Manager

 

VCB/vStorage APIs

 

VirtualCenter Agent

 

8-way vSMP

 

ESXi or ESX 4.x

 

12 Physical Cores/CPU 256GB Physical Memory