12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش هشتم

جداسازی ترافیک مدیر شبکه از دیگر کاربران

دکمه قرمز رنگی که بر روی ماشین مجازی قرار دارد و سبب خاموش شدن آن می شود، هیچ تفاوتی با دکمه خاموش/روشن شدن یک سرور فیزیکی ندارد. با زدن این دکمه، چه فیزیکی و چه مجازی، ماشین به همراه تمام سرویس هایی که بر روی آن می باشد، خاموش خواهد شد.

 

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش هشتم

عملیاتی همچون خاموش/روشن کردن،Backup ،Snapshot و Clone بر روی کنسول مدیریتی هر سیستم عامل مجازی وجود دارد، البته بایستی به این نکته دقت شود که دسترسی کاربران معمولی به این گزینه ها باید محدود و کنترل شود. مثلاً در یک Datacenter برای محدودسازی دسترسی ها به اتاق سرور، درب ورودی را قفل می کنند که دقیقاً همچین اقدامی نیز باید در خصوص سطح دسترسی ها برای زیرساخت های مجازی صورت پذیرد. جداسازی ترافیک کاربران شبکه از ترافیکی که برای عملگرهای خاص محیط مجازی استفاده می شود از مواردی می باشد که کارکردی شبیه به قفل نمودن درب اتاق سرور خواهد داشت. بنابراین از گزینه های مهمی که بر روی یک ماشین مجازی می باشد و ممکن است به صورت تصادفی یا عمداً زده شوند به طور جدی باید محافظت کرد.