12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش ششم

اطمینان از صحت عملکرد Backupها

یک متخصص IT کم تجربه منحصراً تمرکز خود را بر روی فایل های Backup قرار می دهد در حالیکه یک فرد با تجربه می داند که هدف نهایی بازیابی داده ها می باشد. اگر بخواهیم بحث را بازتر کنیم بایستی به این نکته دقت شود که "روش های پشتیبان گیری" منجر به تهیه Backup هیچگاه بازیابی فایل ها را تضمین نمی کنند.

 

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش ششم

راه حل صحیح حافظت از داده های Active Directory تنها گرفتن Backup و بازیابی آنها نمی باشد. در واقع باید به دنبال راهکاری باشیم که هر Backup را پس از تهیه، بررسی و صحت عملکرد آن در مواقع مورد نیاز را تأیید کند. به این معنی که هر Object ، Domain Controller و یا Forest به صورت کامل و موفقیت آمیز قابل بازیابی می باشد.