محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول

1. محدویت های Virtual Machine
محدودیت های Virtual Machine مربوط به محدودیت های پردازش، حافظه، دستگاه ها و Adapterهای مجازی ذخیره سازی، دستگاه های مجازی شبکه، پورت های جانبی مجازی و دستگاه های ویدئویی گرافیکی می شود.

Virtual_Machine_Maximums

2. محدودیت های ESXi Host
محدودیت های ESXi host: محدودیت های پردازش، حافظه، ذخیره سازی، محدودیت های Networking و محدودیت های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool را نشان می دهد. 
2.1 محدودیت های پردازش:

Compute_Maximums