محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم

2. محدودیت های ESXi Host
محدودیت های ESXi host: محدودیت های پردازش، حافظه، ذخیره سازی، محدودیت های Networking و محدودیت های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool را نشان می دهد. 
در مطلب گذشته به شرح محدودیت های پردازش پرداختیم در این قسمت محدویت های حافظه و ذخیره سازی توضیح داده می شوند.

2.2 محدودیت های حافظه:
حداکثر حافظه هر ESXi Host نشان دهنده محدودیت برای حافظه ESXi می باشد.

Memory_Maximums

2.3 محدودیت های ذخیره سازی:
حداکثر حافظه ذخیره سازی ESXi Host نشان دهنده محدودیت برای دیسک مجازی، iSCSI فیزیکی، NAS ،Fiber Channel ،FCoE و فایل سیستم های رایج: 
VMFS ،VMSF5 و VMFS6 می باشد.

Storage_Maximums

*محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول