محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.
2. محدودیت های ESXi Host
محدودیت های ESXi host: محدودیت های پردازش، حافظه، ذخیره سازی، محدودیت های Networking، محدودیت های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool و محدودیت گرافیک ESXi را نشان می دهد. 
در مطلب گذشته به شرح محدودیت های حافظه و ذخیره سازی پرداختیم در این قسمت محدودیت های Networking، محدودیت های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool و محدودیت گرافیک ESXi توضیح داده می شوند.
2.4 محدودیت های Networking:
حداکثرتنظیمات قابل دسترسی در یک شبکه، نشان دهنده محدودیت های یک شبکه در جایی که هیچ محدودیت دیگری اعمال نشده است می باشد (برای نمونه به محدودیت های vCenter Server اشاره می کنیم؛ وقتی سیستمی بزرگ در حال پیاده سازی می باشد باید ویژگی هایی از قبیل HA ،DRS و دیگر تنظیماتی که ممکن است با محدودیت مواجه شوند را در نظر گرفت).

Networking_Maximums

2.5 محدودیت های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool:
حداکثر ظرفیت ESXi hostهای کلاستر و Resource Poolها نشان دهنده محدودیت های موجود در کلاستر و Resource Pool می باشند.

Cluster_and_Resource_Pool_Maximums

2.6 محدودیت گرافیک ESXi:
حداکثر گرافیک ESXi نشان دهنده ی محدودیت حافظه ی گرافیکی ESXi می باشد.

ESXi_Graphics_Maximums

* محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم