محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.
در مطالب گذشته به شرح محدودیت های ESXi Host پرداختیم در این قسمت محدودیت های vCenter Server توضیح داده می شوند.
3. محدودیت های vCenter Server
حداکثر ظرفیت vCenter Server، محدودیت های مقیاس پذیریِ vCenter Server، رابط کاربری، پردازش همزمان و  vCenter Server Appliance را نشان می دهد.

vCenter_Server_Maximums

3.1. Storage DRS
از تنظیمات DRS مربوط به Storage خود اطمینان حاصل کنید تا با توجه به محدودیت های تعریف شده برای Storage DRS تنظیم شده باشند.

Storage_DRS

* محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم