محدودیت های vSphere 6.5- بخش پنجم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش پنجم

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.
در مطلب گذشته به شرح محدودیت های vCenter Server پرداختیم در این قسمت محدودیت های Platform Services Controller توضیح داده می شوند.
4. محدودیت های Platform Services Controller
حداکثر ظرفیت Platform Services Controllerها نشان دهنده محدودیت های Enhanced Linked Mode ،Identity Source ،Replication ،Domain یا Lookup Service و VMware Certificate Authority (VMCA) می باشد.

Platform Services Controller

* محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم