محدودیت های vSphere 6.5- بخش ششم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش ششم

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.
در مطلب گذشته به شرح محدودیت های Platform Services Controller پرداختیم در این قسمت محدودیت های vCenter Server Extensionها توضیح داده می شوند.
5. محدودیت های vCenter Server Extensionها
حداکثر ظرفیت vCenter Server Extensionها نشان دهنده ی محدودیت های VMware vCenter Update Manager ،VMware vCenter Orchestrator و Storage DRS می باشد.
5.1 محدودیت های VMware vCenter Update Manager
حداکثر ظرفیت VMware vCenter Update Manager نشان دهنده ی محدودیت های مربوط به عملیات های همزمان می باشد.

VMware vCenter Update Manager

5.2 محدودیت های VMware vRealize Orchestrator
حداکثر ظرفیت VMware vRealize Orchestrator نشان دهنده ی محدودیت های سیستم های vCenter Server، موارد ESXi، ماشین های مجازی و Workflowهای پشتیبانی شده می باشد.


VMware vRealize Orchestrator

* محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش پنجم