محدودیت های vSphere 6.5- بخش هفتم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش هفتم

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.
در مطلب گذشته به شرح محدودیت های vCenter Server Extensionها پرداختیم در این قسمت محدودیت های VMware vSphere Flash Read Cache و VMware Virtual SAN توضیح داده می شوند.
6. محدودیت های VMware vSphere Flash Read Cache
از پیکربندی vMware vSphere Flash Read Cache در محدودیتی که توسط Flash Read Cache مشخص شده است، اطمینان حاصل کنید.

VMware vSphere Flash Read Cache

7. محدودیت های VMware Virtual SAN
حداکثر ظرفیت VMware Virtual SAN محدودیت های قابل اجرا در:
Virtual SAN VM Storage Policy ،Virtual Machines ،Virtual SAN ،Virtual SAN Cluster ،Virtual SAN ESXi Host و Virtual Networking را نشان می دهند.

VMware Virtual SAN 

* محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش پنجم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش ششم