محدودیت های vSphere 6.5_بخش هشتم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

 

محدودیت های vSphere 6.5_بخش هشتممحدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.
در مطلب گذشته به شرح محدودیت های VMware vSphere Flash Read Cache و VMware Virtual SAN پرداختیم.
در این قسمت Storage Policies ،Network I/O Control(NIOC) ،Virtual Volumes و Managed Virtual Disks توضیح داده می شوند.
8. Virtual Volumes
اطمینان حاصل کنید که حجم Virtual Volumeها را با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده تنظیم نمائید.
Virtual Volumes
9. (Network I/O Control (NIOC
اطمینان حاصل کنید که کنترل VMware vSphere Network I/O با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده، تنظیم شده باشد.
NIOC
10. Storage Policies
حداکثر ظرفیت Storage Policy نشان دهنده محدودیت های Storage Policy است.
Storage Policies
11. Managed Virtual Disks
شما باید Managed Virtual Diskها را با توجه به حداکثر محدودیت های تعریف شده، تنظیم کنید.
Managed Virtual Disks

* محدودیت های vSphere 6.5- بخش اول
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش چهارم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش پنجم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش ششم
* محدودیت های vSphere 6.5- بخش هفتم