12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دهم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دهم

مانیتور نمودن عملکرد ذخیره سازها

در اوایل کار مجازی سازی، دو گزینه پردازش و حافظه جزء مهمترین تنگناهایی بودند که به طور عمده بر عملکرد سیستم تأثیر گذار بودند. تعیین توان پردازش کافی برای هر ماشین مجازی جزء مواردی بود که توسط مدیر هر شبکه مجازی در اولویت قرار می گرفت.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دوازدهم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دوازدهم

همیشه یک راهکار برای بازگشت از بحران داشته باشید.

آمادگی برای تامین نیازها در بدترین حالات، بیشتر از یک راهکار برای بازگشت از بحران دارای اهمیت است. زیرا برای اجرای راه کار اصلی می بایست ابتدا نیازهای اجرایی آن برای عملی شدن را تامین کنیم. ترکیب ابزارهای مختلف برای پشتیبان گیری از Active Directory فقط بخشی از راهکار می باشند.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دوم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دوم

DCها نیاز به قابلیت VM High Availability دارند در محیط مجازی، در دسترس نگه داشتن یک Active Directory توسط DC از ویژگی های بارز High Availability است. در Database Applicationها اغلب از شیوه Multi-Master Replication برای در دسترس نگه داشتن سرویس ها استفاده نمی شود.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش سوم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش سوم

عدم تهیه یکسان نسخه های مختلف Backup

در زیرساخت مجازی، Snapshotting وCloning  عمل هایی هستند که هرگز نباید در DCها مبادرت به استفاده از آنها کرد. کلمات Snapshot و Clone گاهی اوقات نیز معانی دیگری خارج از مبحث مجازی سازی دارند، مانند بعضی از موارد موجود درBackup Solution ها.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش ششم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش ششم

اطمینان از صحت عملکرد Backupها

یک متخصص IT کم تجربه منحصراً تمرکز خود را بر روی فایل های Backup قرار می دهد در حالیکه یک فرد با تجربه می داند که هدف نهایی بازیابی داده ها می باشد. اگر بخواهیم بحث را بازتر کنیم بایستی به این نکته دقت شود که "روش های پشتیبان گیری" منجر به تهیه Backup هیچگاه بازیابی فایل ها را تضمین نمی کنند.